Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OSP Dziergowice Ogłoszenie o wyborze oferty Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Dziergowicach

OSP.271.1.2020                                                                                Bierawa,  10.07.2020 r.

 

wg rozdzielnika

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dziergowicach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Dziergowicach”, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana oferta firmy:

SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

ul. Bestwińska 105A

43-346 Bielsko-Biała

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi:  809 999,28 zł.

Okres gwarancji: 24 miesiące.

Termin realizacji zamówienia: 14 dni

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów – 80 pkt w kryterium cena (60 pkt), termin realizacji zamówienia (20 pkt), oraz okres gwarancji (0 pkt) i jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

 

LP

 

WYKONAWCA

Cena 

w zł

(60 %)

 

Termin realizacji zamówienia

(20 %)

 

Okres

gwarancji

(20 %)

 

Ocena

(łączna ilość

punktów)

 

 

 

1

 

SZCZĘŚNIAK

Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

ul. Bestwińska 105A

43-346 Bielsko-Biała

 

60,00

 

20,00

 

0,00

 

80,00

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 a ustawy Pzp, zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1, w związku złożeniem  tylko jednej oferty.

Wersja XML