Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert

Ogłoszenie
Wójta Gminy Bierawa
o konkursie ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zdrowotnej
pn.
„Szczepienia profilaktyczne przeciw HPV” w 2020 roku

 

Podstawa prawna

art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 48 ust. 1 i 5 oraz art. 48b  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1373 ze zm.), art.114 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 115 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295), art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2365) oraz uchwała nr IX/84/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciw HPV” na lata 2020-2022

 

I. Zadanie będące przedmiotem konkursu

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi na terenie gminy Bierawa w 2020 roku program profilaktyki zdrowotnej „Szczepienia profilaktyczne przeciw HPV” w sumie u max. 50 dziewcząt urodzonych w roku 2007
  i 2008, zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa (posiadających zameldowanie).
 2. Zakres zadania obejmuje:
  1. edukację rodziców poprzez przekazanie informacji o zasadności i istocie szczepienia przeciwko wirusowi HPV;
  2. zakup szczepionek dziewięciowalentnych przeciwko wirusowi HPV. Szczepionka powinna być dostępna na polskim rynku i dopuszczona do stosowania w Polsce, spełniając wszystkie wymogi i normy przewidziane prawem;
  3. przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed każdą dawką szczepienia;
  4. organizacja i przeprowadzenie cyklu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) obejmującego podanie 2 dawek szczepionki w odstępach zgodnych z zaleceniami producenta szczepionki, wg listy dostarczonej przez Gminę Bierawa. Faktyczna ilość dziewcząt może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od zamawiającego.

3. Świadczenia będą udzielane dobrowolnie, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych. Wzór zgody stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznacza się kwotę nie wyższą niż 46.400 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta złotych).

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Realizacja  zadania winna rozpocząć się w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy, a zakończyć do dnia 15 grudnia 2020 r., z ostatecznym finansowym rozliczeniem zadania w terminie do dnia 22 grudnia 2020 r.
 2. W otwartym konkursie ofert mogą wziąć udział świadczeniodawcy określeni w art. 5 pkt. 41 lit a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. Oferent winien:
  1) dysponować wykwalifikowanym personelem medycznym,
  2) zapewnić właściwe warunki do realizacji zadania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r.
      w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
      działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 595).
 4. Podstawą realizacji zadania będzie umowa.
 5. Jednostka realizująca zadanie, wyłoniona w wyniku konkursu, nie może zlecić realizacji zadania innej jednostce, pod rygorem unieważnienia umowy.

IV. Kryteria oceny ofert

 1. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową, która wskaże najkorzystniejszą ofertę albo stwierdzi, że żadna z ofert nie została przyjęta.
 2. Kryteria formalne:
  1) czy ofertę złożono w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie?
  2) czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot, na obowiązującym wzorze oferty i czy została podpisana
      przez uprawnione osoby?
  3) czy dołączono wszystkie wymagane załączniki?
   
 3. Kryteria merytoryczne:
  1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (baza lokalowa, posiadane wyposażenie, sprzęt
      oraz doświadczenie w realizacji zadania o podobnym charakterze),
  2) rzetelność i terminowość realizacji zadania (dotyczy oferentów, którzy realizowali już takie zadanie),
  3) kalkulacja kosztów realizacji zadania.
   
 4. Jeżeli do postępowania konkursowego zostanie zgłoszona tylko jedna oferta, zostanie ona przyjęta przez udzielającego zamówienie, jeśli spełni określone wymagania.
 5. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo zaproponowania oferentowi wykonania większej lub mniejszej liczby szczepień niż określona w ofercie.

V. Miejsce i termin składania ofert

Kompletne oferty na realizację programu zdrowotnego należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa lub za pośrednictwem poczty w terminie do 16 marca 2020 r., przy czym za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Urzędu Gminy.

 

VI. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert

 
 1. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji konkursowej w dniu 17 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa,
  ul. Wojska Polskiego 12.
 2. Komisja dokona wyboru ofert na podstawie złożonych dokumentów.
 3. W toku badania ofert komisja konkursowa może:

1) zwrócić się do oferentów o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści merytorycznej złożonych ofert,

2) w przypadku wystąpienia braków, może wezwać oferenta do uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie,
    a w przypadku nie uzupełnienia odrzucić ofertę.

4.Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie wskazanym w ust. 1.

 

VII. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert

 1. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.
 2. Podmioty, które złożyły oferty zostaną powiadomione o wynikach konkursu pisemnie w terminie 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.

 

VIII. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert

 1. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty przysługuje oferentowi odwołanie.
 2. Oferent może złożyć pisemnie umotywowane odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Wójta Gminy Bierawa w ciągu 3 dni od daty publicznego ogłoszenia wyników.
 3. Wniesienie odwołania, do czasu jego rozpoznania, wstrzymuje zawarcie umowy z wybranym oferentem.
 4. Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia odwołania.

 

IX. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty

Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazane w formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

X. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert  oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert

 1. Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz prawo do wprowadzenia zmian w ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu rozstrzygnięcia konkursu, z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba, że konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Gmina zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu ofert bez wyboru oferty.

 

XI. Sposób złożenia oferty i dokumentów,  które należy dołączyć do oferty

 1. Kompletne oferty na realizację programu zdrowotnego należy składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Bierawa lub przesyłką pocztową na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na wybór realizatora programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciw HPV” w 2020 roku.
 2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Podmiot jest zobowiązany do złożenia oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie przewidzianym w ogłoszeniu konkursowym.
 4. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową i zostanie zwrócona oferentowi bez rozpatrzenia.
 5. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione.
 6. Kopie dokumentów składane przez oferenta muszą mieć adnotacje „za zgodność z oryginałem” oraz pieczątkę i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta w konkursie ofert.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Szczegółowe warunki realizacji usługi określi umowa zawarta pomiędzy Gminą, a wybranym podmiotem, chyba, że nastąpią okoliczności na podstawie których zostanie wypowiedziana.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, udzielający zamówienia może zmienić lub zmodyfikować wymagania i treść dokumentów konkursowych, informując o tym oferentów oraz zamieszczając informację w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Gmina zastrzega sobie prawo;

1)   odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny,
2)   przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

DOCZałącznik nr 2 - wzór oferty.doc
DOCZałącznik nr 3 - projekt umowy.doc

Wersja XML