Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bierawa innowacyjna!

Brak opisu obrazka

Gmina Bierawa podpisała umowę na realizację projektu pn.: Gimnazjum innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, poddziałanie 9.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działaniami zostanie objętych około 100 uczniów i 30 nauczycieli z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Bierawie oraz Zespołu Szkół z nauczaniem języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego - Gimnazjum im. Josepha Freiherra von Eichendorffa w Solarni. Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności uczenia się
w zakresie dziedzin objętych projektem poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych opartych na metodzie eksperymentu, rozwijających uzdolnienia uczniów, podnoszących ich kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy a także niwelujących dysfunkcje oraz wyrównujących dysproporcje w nauce. W ramach projektu, szkoły zostaną doposażone w innowacyjne pomoce dydaktyczne, technologie informacyjno – komunikacyjne, a także materiały  wyrażające artystyczność i ekspresję. Z oferty będą mogli skorzystać również nauczyciele poprzez udział w szkoleniach i warsztatach podnoszących ich kompetencje. Całkowita wartość projektu to 599 747,50 zł, z czego wartość dofinansowania stanowi kwota 569 760,13 zł.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.     

Wersja XML