Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej w I półroczu 2016 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia   12 stycznia  2016 roku

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, ze zm.), ogłasza się, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w I półroczu
2016 roku, oferty złożyły następujące podmioty:

 1. Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni                                 
 2. Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”  w Dziergowicach             
 3. Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach  
 4. Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle”.                                       

 

Łączna ilość ofert złożonych na realizację zadania w I półroczu 2016 roku wyniosła 4 na wnioskowaną kwotę  77.675,- zł

Oferty spełniły wymagane kryteria wyszczególnione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego
w sferze zadań publicznych.

Gmina powierzyła realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i udzieliła dotacji Oferentom na łączną kwotę  77.675 zł, w tym:

Lp.            Nazwa podmiotu                                                                Przyznana dotacja

 1. Ludowy Zespół Sportowy „Zawisza” w Starej Kuźni                                   12.850 zł
 2. Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka”  w Dziergowicach                           31.950 zł
 3. Ludowy Zespół Sportowy „Kotlarnia” w Goszycach                                   18.725 zł
 4. Ludowy Zespół Sportowy „Stare Koźle”                                                      14.150 zł                                

 

Ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej.

 

                                                                                                                Wójt Gminy Bierawa

                                                                                                                  mgr Krzysztof  Ficoń

Wersja XML