• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 87/2015

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  87 / 2015 

WÓJTA GMINY BIERAWA  
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

  

w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Starej Kuźni  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz zarządzenia nr 24/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Bierawie i w Starej Kuźni oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oraz w związku z negatywnym wynikiem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej z dnia 10 lipca 2015 r.,  zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w ewidencji gruntów oznaczoną numerem działki 229/7, położoną w Starej Kuźni, będącą własnością Gminy Bierawa.

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Starej Kuźni.

DOCXzałącznik.docx
 

Wersja XML

Gmina Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa
tel. 77 487 22 66
fax 77 487 22 62
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 5462365
w tym miesiącu: 78509
dzisiaj: 175