Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne "Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko - Kozielskiego"

Brak opisu obrazka

 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

Wójt Gminy Bierawa, Wójt Gminy Cisek, Wójt Gminy Pawłowiczki , Wójt Gminy Polska Cerekiew, Wójt Gminy Reńska Wieś, Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, Wójt Gminy Jemielnica, Burmistrz Gminy Leśnica,  Burmistrz Gminy Strzelce Opolskie, Burmistrz Gminy Ujazd, Burmistrz Gminy  Zawadzkie oraz  Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski i Starosta Strzelecki

informują o rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych dotyczących projektu:

„Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” (ZPGN)

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, które potrwają od 8 lipca do 29 lipca 2015 r.

Opracowanie „Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” ma na celu m.in. zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza (w szczególności CO2) oraz innych szkodliwych substancji do powietrza, redukcję zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł.

Projekty  dokumentów znajdą  Państwo na stronach internetowych właściwych gmin i powiatów oraz stronie:  www.subregionkk.pl.   Są one również udostępnione do wglądu  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00 w siedzibach  niżej wymienionych Urzędów. Zachęcamy do zapoznania się z  ZPGN oraz prognozą oddziaływania na środowisko i przekazywania swoich uwag, wniosków za pośrednictwem  formularza konsultacji

 Uwagi można zgłaszać do 29 lipca :

  1. w formie elektronicznej:  za pośrednictwem poczty e-mail na adres:  zpgn@atmoterm.pl,
  2. pocztą tradycyjną na adres: ATMOTERM S.A., 45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4;
  3. osobiście:  poprzez złożenie formularza uwag w siedzibie:

Na podstawie porozumienia o współpracy partnerskiej  gmin i powiatów Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  z dnia 03 czerwca 2013 r. zebrane uwagi rozpatrzy Lider Partnerstwa- Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle  w porozumieniu  z właściwym terytorialnie wójtem/burmistrzem/starostą (Parterem).

Jednocześnie informujemy, że odbędzie się również dyskusja publiczna nad projektem dokumentu.

Więcej informacji na temat ZPGN udziela przedstawiciel wykonawcy p. Michał Drabek, dostępny  pod numerem tel. 77 441 15 77 lub za pośrednictwem poczty e-mail: zpgn@atmoterm.pl

Informujemy, iż równolegle trwa procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a  w/w projekty  opiniowane są  właśnie przez Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska oraz  Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

 

Brak opisu obrazka

 

„Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

 

DOCXZPGN_dla_SKK_ver_3.DOCX 
DOCX05_07__2015_Prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_ZPGN_SKK.docx 
DOCXFormularz_zgaszania_uwag_podczas_konsultacji_spoczenych.docx 

 

 

Wersja XML