Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Wójta Gminy nr 60/2015 - BIP

Z A R Z Ą D Z E N  I E   nr  60 /2015

WÓJTA GMINY BIERAWA
 z dnia 12 czerwca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.  poz. 518 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w brzmieniu określonym w  załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz tablicy ogłoszeń w Dziergowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

DOCXzałącznik.docx
 

Wersja XML