Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekraczamy granice

Brak opisu obrazka

 Projekt Poznajmy się nawzajem - Gmina Bierawa i Gmina Markvartovice jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budzetu państwa.
PRZEKRACZAMY GRANICE 

P R Z E K R A C Z A M Y    G R A N I C E

Decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na podstawie rekomendacji udzielonej przez Regionalnych Ekspertów, Gmina Bierawa będzie realizowała mikroprojekt pod nazwą
Poznajmy się nawzajem – Gmina Bierawa i Gmina Markvartovice współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa, wspierany przez Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej. Całkowita wartość projektu wynosi 4.273,00 EUR, z czego dofinansowaniu podlega kwota w wysokości 4.059,35 EUR.

Istotą projektu jest stworzenie folderu promocyjnego, który swoim zasięgiem obejmie zarówno Gminę Bierawa, jak i Markvartowice. Informacje zawarte w publikacji zostaną przedstawione w czterech językach: języku polskim, języku czeskim, języku angielskim oraz języku niemieckim.

Ilustrowany folder (również w wersji elektronicznej), pozwoli na lepsze, wzajemne zapoznanie się społeczności lokalnej i doprowadzi do wymiany kulturowej, turystycznej i gospodarczej. Wydany folder będzie nieodzownym elementem promocyjnym gmin na różnego rodzaju spotkaniach i imprezach organizowanych odrębnie, ale również na wspólnie planowanych spotkaniach i wymianach pomiędzy Gminą Bierawa a Gminą Markvartovice. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemu, jakim jest brak promocji obydwu Gmin w społecznościach lokalnych oraz brak wzajemnej wiedzy o zasobach gminy partnerskiej. 

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML