Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków, określa ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. ( Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ). Cytowana ustawa zalicza tego rodzaju usługi do zadań własnych Gminy (art. 3).

Na terenie gminy Bierawa zadania te realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie.

Obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego oraz zakres usług, określa uchwalony przez Radę Gminy Bierawa regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków musi odbywać się na podstawie umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym, a odbiorcą usług.
 

DOCRegulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.doc
 

Ile za wodę i ścieki

Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa co roku przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 

 ZAKŁAD  GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 I MIESZKANIOWEJ W BIERAWIE

Uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2017 r., poz. 328) wprowadza się nową Taryfę cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bierawa.
W  okresie od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat:

 1. Cena 1 m3 dostarczonej wody - 3,36 zł netto + VAT 8% 
 2. Cena 1 m3 odprowadzonych ścieków – 7,35 netto zł + VAT 8% 
 3. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej :   4,07  zł/odbiorcę/miesiąc/netto+ VAT 8% 
 4. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę rozliczanego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody:    2,28 zł/odbiorcę/miesiąc + VAT 8% 


 

 

Kary

Przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli odbiorca usług nie wniósł opłat za dwa kolejne okresy. Przedsiębiorstwo musi jednak udostępnić zastępczy punkt poboru wody pitnej (art. 8 ustawy).

 

 art. 28 ustawy  cyt. na wstępie:

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł.

2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

 

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.

3. (uchylony)

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Wersja XML