• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135

 

IRZP.271.5.2014                                                                Bierawa,  30.06.2014 r.

   

Wg rozdzielnika

   

Wójt Gminy Bierawa informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135 została wybrana oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga,   Jaryszów, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Ujazd

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt) zgodnie z kryterium oceny określonym w SIWZ – najniższa cena.

Oferowana cena brutto wykonania całości zamówienia wynosi: 140 135,30 zł.

  

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

 

L.P.

Nazwa wykonawcy

Kryterium oceny

Ocena (liczba

punktów)

1.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

Adrian Bąk

ul. Sosnowiecka 11

48-100 Głubczyce

 

Cena 100%

 

84,19

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe

„TRANSKOM” Robert Białdyga

Jaryszów, ul. Zwycięstwa 1

47-143 Ujazd

 

Cena 100%

 

100  

  

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że umowa w sprawie zamówienia publicznego dla w/w zadania może być zawarta zgodnie z art. 94      ust. 2 pkt 3, w związku z nieodrzuceniem żadnej oferty oraz nie wykluczeniem żadnego wykonawcy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1.

Wersja XML

Gmina Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12
47-240 Bierawa
tel. 77 487 22 66
fax 77 487 22 62
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 5572136
w tym miesiącu: 79023
dzisiaj: 174

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1