Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg

Bierawa, 2014-01-14

 

OGŁOSZENIE 

 

Wójt Gminy Bierawa ogłasza  przetarg ustny nieograniczony.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu  ciężarowego przeznaczonego  do wywozu śmieci o numerze rejestracyjnym ODS 3442 na podwoziu STAR 1142 o dopuszczalnej  masie całkowitej 11845 kg i masie własnej 6680 kg.

Cena wywoławcza wynosi:  8 580 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 03.02.2014r o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa sala nr 24

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości  860  zł w gotówce nie później niż do dnia 03.02.2014r na rachunek bankowy Urzędu 12124031031111001050148508  lub w kasie Urzędu Gminy do godz. 9.00

Regulamin przetargu można odebrać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Bierawa.

Wadium winno być  wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone poprzez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie na poczet ceny nabycia samochodu.

Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, unieważnienia przetargu lub zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej wpłatę wadium oraz dowód osobisty. Zastrzega się unieważnienie przetargu z powodu ważnych przyczyn.

Koszty związane z przeniesieniem własności pokrywa nabywca.

Bliższych informacji na temat samochodu i możliwości oględzin udziela Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie tel. 774872266 wew. 142

Wersja XML