Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

CEIDG

Brak opisu obrazka

Od dnia 01 lipca 2011 roku uruchomiona została Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego pod adresem  https://prod.ceidg.gov.pl

Złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o wpis do CEIDG następuje za pośrednictwem elektronicznego formularza. Wniosek elektroniczny musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem albo zaufanym profilem e-PUAP. System CEIDG prześle przedsiębiorcy potwierdzenie złożenia wniosku na wskazany przez niego adres email. Poza tym potwierdzeniem, przedsiębiorca nie otrzyma żadnego dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego, że został zarejestrowany w CEIDG. Zaświadczenie o wpisie danej osoby fizycznej w zakresie jawnych danych będzie miało postać elektroniczną lub będzie wydrukiem ze strony internetowej CEIDG.

Nowe prawo przewiduje również możliwość składania osobiście przez przedsiębiorcę wniosków w formie papierowej, w urzędach gmin lub przesłania takiego wniosku listem poleconym na adres Urzędu (wtedy własnoręczność podpisu na wniosku musi być poświadczona przez notariusza). Prawidłowo wypełniony wniosek papierowy Urząd przekształci w formę dokumentu elektronicznego i wprowadzi go w stosownym czasie do CEIDG.

 

 

Wersja XML